Gaztelania  |  

Eragiketa erabilgarriak

Entrada genérica
Apertura Actividad No Clasificada/Sailkatu gabeko jarduera irekitzeko baimena
Cert. Compatibilidad Urbanística / Hirigintza bateragarritasunaren ziurtagiria
Licencia Apertura Actividad Clasificada/Sailkatutako jarduera irekitzeko baimena
Procedimiento Acometida de agua / Ur hartunea
Procedimiento Cambio de titular / Titularraren aldaketa
Procedimiento Certificado urbanístico / Hirigintzako ziurtagiria
Procedimiento Comunicación de obra menor / Obra txikiaren jakinarazpena
Procedimiento Contrato Negociado / Kontratu negoziatua
Procedimiento Licencia de Vado / Pasabide baimena
Procedimiento Licencia en suelo no urbanizable / Lurzoru urbanizaezineko baimena
Procedimiento Licencia Obra menor / Obra txikia baimena
Procedimiento Reclamación de tributos / Zerga erreklamazioa
Procedimiento Responsabilidad Patrimonial / Ondare erantzukizuna
Procedimiento Subvención / Dirulaguntza
Reclamaciones, Quejas y Sugerencias / Erreklamazioak, kexak eta iradokizunak
Subsanación / Zuzenketa
Tarjeta Estacionamiento minusválidos / Elbarrien aparkatzeko baimena